Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Socijalna politika

DRŽAVNI ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE – FILIJALA SARAJEVO(1945-1950); 1945/1950: knj. 22, kut. 27. Vodič.

  • Zemaljski zavod za socijalno osiguranje NRBiH (1945-1946)
  • Državni zavod za socijalno osiguranje – Filijala Sarajevo (1946-1950)

ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE MLADEŽI – JAJCE(1951-1961); 1951/1961: knj. 31, kut. 10. Vodič.

  • Zavod za vaspitanje zapuštene mladeži Jajce (1951-1955)>
  • Zavod za vaspitanje muške mladeži Jajce (1955-1960)
  • Državna industrijska škola pri Zavodu za vaspitanje muške omladine – Jajce (1951-1960)

ZAVOD ZA VASPITANJE ŽENSKE MLADEŽI RELJEVO-NEDŽARIĆI(1952-1959); 1952-1958: knj. 32, fasc. 18.

  • Zavod za vaspitanje ženske mladeži Prnjavor (1952-1955)
  • Zavod za vaspitno zapuštenu žensku mladež Reljevo (1955-1957)
  • Zavod za vaspitanje ženske mladeži Reljevo-Nedžarići (1957-1959)

ZAVOD ZA VASPITNO ZAPUŠTENU DJECU KORAN(1952-1956); 1952/1956: knj. 3, kut. 3. Vodič.

  • Zavod za vaspitno zapuštenu djecu Koran (1952-1956)
  • Zavod za vaspitanje muške djece Koran (1952-1965)<

ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE MLADEŽI LJUBINJE(1956-1960); 1956/1960: knj. 16, fasc. 16.

DOM SLUŠALACA VIŠE ŠKOLE ZA SOCIJALNE RADNIKE(1959-1964); 1959/1964: knj. 1, kut. 3. Vodič. Sumarni inventar.

ZAVOD ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNOG RADA SARAJEVO(1961-1975); 1961/1975: knj. 13, fasc. 17.