Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Najviši i viši organi vlasti u Bosni i Hercegovini

 

Arhivski fondovi od 1878. do 1941. godine

ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO FINANSIJA – ODJELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU(Gemeinsames Finanz-ministerium – Abteilung für die Angelegenheiten Bosniens und der Herzegovina) – BEČ (1879-1918); 1879/1918: knj. 575, kut. 2657, fasc. 938.

ZEMALJSKA VLADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU(Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina) – SARAJEVO (1879-1918); 1879/1918: knj. 1248, kut. 3578, fasc. 8643. Tematsko-imenski katalog. Sumarno-analitički inventar za godine 1878-1890; 1891-1895; 1906, 1912, 1913.

SABOR BOSNE I HERCEGOVINE – SARAJEVO(1910-1915); 1910/1914: knj. 2, fasc. 3. Vodič.

 

Patent Cara i Kralja Franje Josi pa I o sazivanju Bosansko-hercegovačkog Sabora na dan 15. VI 1910.

OKRUŽNA OBLAST SARAJEVO(Kreisbehörde Sarajevo) – SARAJEVO (1879-1918); 1879/1918: knj. 43, kut. 247. Vodič.

 • Okružna oblast Sarajevo (1918-1919)
 • Načelstvo okruga Sarajevo (1919-1923)

GLAVNI ODBOR NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA U BOSNI I HERCEGOVINI – SARAJEVO(1918); 1918: kut. 2. Tematsko-imenska kartoteka; Vodič.

Saopćenje Glavnog odbora Narodnog Vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu o osnivanju kotarskih odbora Narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini, 5. XI 1918.

 

NARODNA VLADA NARODNOG VIJEĆA SLOVENACA, HRVATA I SRBA U BOSNI I HERCEGOVINI – SARAJEVO(1918-1919); 1918/1919: knj. 20, kut. 36. Tematsko-imenska kartoteka; Vodič.

Telegram Narodnog Vijeća SHS o proglašenju ujedinjenja Države Srba, Hrvata i Slovenaca  i imenovanju Odbora za organizaciju zajedničke države

ZEMALJSKA VLADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO(1919-1921); 1919/1921; knj. 168, kut. 377. Tematsko-imenska kartoteka za povjerljive i prezidijalne spise; sumarno-analitički inventar za opće spise; Vodič.

 • Vlada Narodnog vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu (1918-1919)
 • Narodna vlada Narodnog vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu (1918-1919)

POKRAJINSKA UPRAVA ZA BOSNU I HERCEGOVINU – SARAJEVO(1921-1924); 1921/1924: knj. 103, kut. 317; met. 100. Tematsko-imenska kartoteka za serije povjerljivih i strogo povjerljivih spisa, spisa Javne bezbjednosti i prezidijalne spise; Vodič; sumarno-analitički inventar.

Okružnica o zvaničnom uvođenju naziva  «Pokrajinska uprava za BiH», 21. VII 1921

VELIKI ŽUPAN SARAJEVSKE OBLASTI – SARAJEVO(1923-1929); 1924/1929: knj. 124, kut. 232. Tematsko-imenska kartoteka za povjerljive spise; sumarno-analitički inventar.

Okružnica o zvaničnim nazivima upravnih oblasti, 18. I 1923.

KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA DRINSKE BANOVINE – SARAJEVO(1929-1941): 1929/1941: knj. 662, kut. 3542. Tematsko-imenska kartoteka za serije povjerljivih i povjerljivih DZ spisa; Vodič.

NAČELSTVO OKRUGA SARAJEVO – SARAJEVO(1919-1923); 1919/1923: knj. 6, kut. 36. Vodič i sumarno-analitički inventar.

OBLASNA SKUPŠTINA SARAJEVSKE OBLASTI(1928-1929); 1928: knj. 1, kut. 1. Sumarno-analitički inventar.

OBLASNI ODBOR SARAJEVSKE OBLASTI (1926-1928); 1926-1928; vodič, sumarno-analitički inventar.

KOMESAR OBLASNE SAMOUPRAVE SARAJEVSKE OBLASTI – SARAJEVO(1929); 1929: knj. 7, kut. 18. Sumarno-analitički inventar.

Arhivski fondovi od 1941. do 1945. godine

POGLAVNIKOVO POVJERENIŠTVO – SARAJEVO(1941); 1941: knj. 8, kut. 30, fasc. 9. Vodič.

VELIKA ŽUPA VRHBOSNA – SARAJEVO(1941-1945); 1941/1945; knj. 18, kut. 105, fasc. 75. Vodič.

Zakonska odredba o velikim župama, 17. VI 1941.

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZAVNOBIH(1943-1945); 1943/1945; kut. 9; analitički inventar.

Prva stranica zapisnika Konstituirajuće skupštine ZAVNOBiH-a, u Mrkonjić Gradu, 26-27. XI 1943. i Odluke Drugog zasjedanja ZAVNOBiH

Arhivski fondovi od 1945. do 1992. godine

VLADA NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE – SARAJEVO(1945-1953); 1945/1953: knj. 31, kut. 212. Sumarni-inventar.

Prva stranica Nacrta Ustava Narodne Republike Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINESARAJEVO (1946-1992) 1945/1963: knj. 61, kut. 63, fasc. 765. Sumarni inventar.

 • Skupština NR BiH (1945-1963);
 • Ustavotvorna skupština NRBiH (1946)
 • Skupština SR BiH (1963-)

IZVRŠNO VIJEĆE SKUPŠTINE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE – SARAJEVO(1953-1992); 1953/1990: knj. 86, fasc. 2566, reg. 6.

PREDSJEDNIŠTVO SRBiH(1974-1990); 1974/1990: knj. 35; kut. 773. Sumarno-analitički inventar.

REPUBLIČKI PROTOKOL(1975-1989); 1975/1986: knj. 5, reg. 211, fasc. 1.

Arhivski fondovi od 1992. do 1995. godine

OKRUG SARAJEVO(1993-1996); knj. 1, kut. 38.

 • Okrug Sarajevo Sarajevo
 • Odjeljenje Okruga Sarajevo Visoko

SKUPŠTINA RBiH(1993-1995); 1993/1995: kut. 3.

VLADA RBIH (1990-1996); 1991/1992: knj. 17, kut. 221; met. 23. Sumarni inventar.

URED ZA INFORMIRANJE VLADE SRBiH(1990-____); 1990/2003: knj. 1, kut. 8.

 • Ured za informiranje Vlade SRBiH (1990-1992)
 • Ured za informiranje Vlade RBiH (1992-1995)
 • Ured za informiranje Vlade FBiH (1995-2003)