Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Strane organizacije u BiH

KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA U BiH – CRPC(1996-2004); 1996/2004: kut. 2873, fasc. 527, reg. 306; programski software za pretraživanje.

  • Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u BiH – CRPC (1996-2003)
  • Kancelarija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u BiH – CRPC (2004)

 MEĐUNARODNA KRIZNA GRUPA ICG/MKG(1996-2003); 1996/2003: kut. 100