Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Pravila za rad u čitaonici

Arhivska građa koristi se u čitaonici Arhiva Bosne i Hercegovine, a na zahtjev može biti kopirana i uručena stranci. Istraživanje arhivske građe odobrava direktor ili njegovi zamjenici. Odobrenje glasi na ime korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu.

Osoba koja želi koristiti arhivsku građu u Arhivu Bosne i Hercegovine mora popuniti prijavnicu za korištenje koji obavezno sadrži identifikacijske podatke korisnika (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, državljanstvo, naziv ustanove u kojoj je korisnik zaposlen, odnosno za koju radi); temu istraživanja; arhivsku građu koja se želi koristiti.

Korisnici arhivske građe mlađi od 18 godina moraju navesti ime mentora-profesora, naziv škole i svrhu korištenja arhivske građe.

Svi korisnici arhivske građe dolazak u Arhiv moraju najaviti 3 do 8 dana unaprijed, putem elektronske pošte ili telefonom. Vrijeme primanja stranki koje dolaze prvi put ili započinju novo istraživanje je svakim radnim danom od 09h do 10h.

Arhiv Bosne i Hercegovine omogućuje korisniku arhivske građe pristup i korištenje naučno-informativnih sredstava i upoznaje ga o fondu i podacima koje korisnik traži.

Pri dolasku u čitaonicu Arhiva, korisnici zadužuju ormarić u kojem drže građu i pisaći pribor.

Korisnici arhivsku građu naručuju putem reversa. Za jedan dan, korisnik može naručiti maksimalno 10 dokumenata. Ukoliko način istraživanja to zahtijeva, izuzetno od toga može se izdati više.

Dokumenti potrebni za službene svrhe, izdaju se u pravilu u ovjerenim kopijama. Arhiv ove usluge naplaćuje u skladu s Cjenikom usluga.

Korisnici su dužni poštovati pravila za rad u čitaonici.

U čitaonicu se smije unositi samo papir, pisaći pribor i prijenosni kompjuter (laptop). U čitaonici je zabranjeno pušiti, glasno razgovarati, jesti i piti ili koristiti predmete koji na bilo koji način mogu oštetiti arhivsku građu.

Korisnici arhivske građe obavezni su pravilno navesti naziv Arhiva Bosne i Hercegovine, citirati arhivsku građu te obavezno dostaviti Arhivu primjerak štampanog rada nastalog na temelju istraživane i korištene arhivske građe. Korisnici su dužni pažljivo postupati s arhivskom građom da se ne bi oštetila ili uništila. Zabranjeno je iznošenje arhivske građe izvan čitaonice.

Korištenje arhivske građe može se uskratiti korisniku koji sa građom nepravilno postupa, ugrožava njen integritet, ako zloupotrebljava podatke ili ih koristi izvan konteksta, te ako se ne pridržava propisao radu čitaonice Arhiva.

Svako namjerno oštećivanje, uništavanje, otuđivanje arhivske građe podliježe kaznenim odredbama