Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Građevinsko-zanatski radovi u Arhivu Bosne i Hercegovine

prosinac/decembar 2018. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostupna je na linku: 
Ugovor o građevinsko-zanatskim radovima dostupan je na linku: