Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Posebna odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Arhiva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu