Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Digitalizacija fonda "Republička komisija za vjerska pitanja"

15.02.2017. - Arhiv Bosne i Hercegovine u okviru sporazuma  sa Jefferson Institutom, realizuje projekat digitalizacije fonda“ Republička komisija za vjerska pitanja“.Vjerska Komisija Predsjedništva ZAVNOBiH-a uspostavljena je Odlukom ZAVNOBiH-a 1. jula 1944. godine, od 1953. godine radi pod nazivom Komisija za vjerska pitanja Predsjedništva Vlade NRBiH, a od tada do 27. decembra 1974. godine kao Republička komisija za vjerska pitanja Izvršnog vijeća.Komisija je vršila poslove od interesa Republike koji se tiču odnosa između države i vjerskih zajednica, koordinirala rad između republičkih organa po pitanjima vjerskih zajednica i pružala stručnu pomoć opštinskim organima uprave po pitanjima odnosa sa vjerskim zajednicama.Riječ je o veoma traženom fondu, koji nije mikrofilmiran, a ni digitalizovan, te je prilikom istraživanja dolazilo do habanja i oštećenja originalne građe.Zbog toga je odlučeno da se fond digitalizuje, a Jefferson Institut je obezbjedio finansijsku, materijalnu i stručnu pomoć.Na raspolaganju su dva skenera i trenutna dinamika rada je 14.000 digitalizovanih listova mjesečno.Obzirom da je riječ o fondu koji se sastoji od 114. kutija, za očekivati je da će posao biti završen sredinom tekuće godine.Nakon završenog posla, građa će biti pohranjena u bazu podataka i dostupna istraživačima.