Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

15.02.2017. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku jednog službenog motornog vozila za potrebe Arhiva Bosne i Hercegovine