The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Sastanak direktora nacionalnih arhiva u Radencima

11.04.2018. - Na margini arhivskog kongresa “Tehnički i sadržajni problem klasičnog i digitalnog arhiviranja “ koji se održava u Sloveniji – Radenci , održan je sastanak direktora nacionalnih arhiva Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Slovenije.  Među drugim temama razgovora, razmijenili su informacije o aktivnostima na istraživanju arhivske građe koja je predmet sukcesije arhiva SFRJ te izrazili podršku dosadašnjim aktivnostima i planovima za digitalizaciju ove građe. Izrazili su nadu da će se aktivnosti na pripremi  projekta digitalizacije i na provedbi same sukcesije nastavito i ubrzati, a posebno da će se što skorije sazvati sastanak predstavnika zemalja sljednica SFRJ za provedbu Aneksa D Ugovora o pitanjima sukecesije.