Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Uvjeti korištenja arhivske građe

Radno vrijeme čitaonice Arhiva: pon-čet od 9-15 sati i petak 9-12 sati.
Arhivska građa Arhiva Bosne i Hercegovine zajednička je baština i javno dobro naroda i građana Bosne i Hercegovine i koristi se u službene, pravne, nastavne, naučno-istraživačke, kulturne, publicističke i dokazne svrhe, kao i za udovoljavanje potrebama građana u rješavanju njihovih ustavnih i zakonskih prava.
Arhivsku građu Arhiva Bosne i Hercegovine mogu koristiti svi zainteresirani pod jednakim uvjetima, u skladu sa odredbama Zakona o arhivskoj građi i Arhivu BiH («Službeni glasnik BiH» broj 16/2001), Preporuka Vijeća Evrope o arhivima i Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.
Javna arhivska građa u pravilu je dostupna za korištenje 30 godina nakon njenog nastanka, ako zahtjevi stvaraoca nisu drukčije iskazani u zapisniku o primopredaji.
Javna arhivska građa koja se odnosi na pojedinačne osobe (kazneni predmeti, sudski spisi, medicinska dokumentacija, osobni dosjei) može se koristiti najkraće 10 godina nakon smrti osobe, ili kraće, ako na to pristane bračni drug, djeca ili roditelji umrle osobe.
Ako je iz naučnih ili drugih opravdanih razloga potrebno korištenje arhivske građe koja se odnosi na pojedinačne osobe, ta građa se može koristiti, s tim da se zaštite interesi pojedinačne osobe, tako da se podaci navode bezimeno ili na drugi odgovarajući način.
Privatna arhivska građa koja odlaganjem, darovanjem ili kupovinom dođe u posjed nadležnog arhiva, pristupačna je za korištenje pod uvjetima i na način koji vrijedi za javnu arhivsku građu, ako nije zapisnikom o primopredaji ili ugovorom drukčije određeno.
Uvjeti i način korištenja arhivske građe utvrđeni su Zakonom o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine; Pravilnikom o korištenju arhivske građe u Arhivu BiH, Pravilnikom o radu čitaonice, Pravilnikom o radu biblioteke. Od pomoći korisnicima je i Vodič za pristup informacijama u Arhivu BiH.
Korištenje javne arhivske građe – pristup informacijama u Arhivu Bosne i Hercegovine se ograničava ili zabranjuje ako se:

  • time ugrožava interes Bosne i Hercegovine ili entiteta Bosne i Hercegovine, i to posebno: interesi odbrane i sigurnosti, vanjske politike, monetarne politike, kao i zaštita javne sigurnosti;
  • nanosi šteta pravnim i fizičkim osobama;
  • koristi u suprotnosti sa zahtjevom prijašnjeg vlasnika i stvaraoca, odnosno ako je deponent ograničio rok korištenja;
  • ako postoje indicije o zloupotrebi građe;
  • ako je građa u oštećena, nesređena, u arhivističkoj obradi, na restauriranju, na posudbi ili ako je već izdata na korištenje.

Nesređena, oštećena i građa u obradi, u pravilu se ne daje na korištenje. Ako su u pitanju posebni interesi direktor Arhiva može dozvoliti korištenje i takve arhivske građe.