Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Inspekcije – inspektorati

OBLASNI INSPEKTORAT FINANSIJSKE KONTROLE SARAJEVO(1918-1941); 1918/1941: fasc. 156.

INSPEKCIJA RADA ZA OBLAST SARAJEVSKU(1920-1929); 1920/1929; kut. 52. Vodič.

  • Inspekcija rada za oblast sarajevsku (1920-1926)
  • Inspekcija rada u Sarajevu (1926-1929)

INSPEKCIJA RADA ZA TUZLANSKU OBLAST(1921-1926); 1921/1926: kut. 25. Vodič.
OKRUŽNI INSPEKTORAT TUZLA(1929-1934); 1929-1934: knj. 12, kut. 16. Vodič.
OKRUŽNI INSPEKTORAT UŽICE(1929-1934); 1929/1934: knj. 10, kut. 11.
RUDARSKI INSPEKTORAT RADA U SARAJEVU(1947-1948); 1947/1948: knj. 9, kut. 14. Vodič. Sumarno-analitički inventar.
INSPEKTORAT RADA ZA ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ U SARAJEVU(1947-1948); 1947/1948: knj. 3, kut. 15. Vodič. Sumarno-analitički inventar.
REPUBLIČKA INSPEKCIJA RADA NRBiH(1948-1951); 1948/1951: knj. 2, kut. 13. Vodič. Sumarno-analitički inventar.