Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Djelatnost

Arhiv Bosne i Hercegovine je institucija Bosne i Hercegovine koja čuva, zaštićuje, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivsku i registraturnu građu državnih tijela, državnih i javnih ustanova i poduzeća te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca čija se djelatnost prostirala ili se prostire na čitavom ili većem dijelu Bosne i Hercegovine.

Arhiv Bosne i Hercegovine preuzima i provodi mjere zaštite, obrade, prezentiranja i korištenja javne građe Bosne i Hercegovine nastale do 1992. godine, zatim građe institucija RBiH i građe institucija Bosne i Hercegovine.

Arhiv BiH:

 • provodi mjere zaštite arhivske građe u arhivu
 • sređuje, popisuje i objavljuje arhivsku građu, te ju daje na korištenje
 • stručno nadzire čuvanje i odabir arhivske građe izvan arhiva i vodi propisane evidencije o imateljima arhivske građe
 • neposredno nadzire rad arhiva i drugih imatelja izvan sustava državnih arhiva
 • preuzima javnu te prikuplja privatnu arhivsku građu otkupom, poklonom ili pohranom
 • daje podatke i izdaje ovjerene prijepise na zahtjev korisnika; izdaje uvjerenja i druge isprave u dokazne svrhe
 • izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke
 • obavlja sigurnosno i zaštitno snimanje arhivske građe
 • radi na edukaciji arhivskog osoblja
 • objavljuje arhivsku građu i izdaje stručne i druge publikacije, naučne studije,
 • organizira izložbe, znanstvene i druge skupove,
 • sarađuje s drugim ustanovama kulture, znanstvenim i srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe.

Arhiv Bosne i Hercegovine:

 • vodi registar arhivskih fondova i zbirki BiH i brine o arhivskoj građi BiH nastaloj do 1992. godine i građi nastaloj radom institucija RBiH i institucija Bosne i Hercegovine;
 • vodi evidencije o arhivskoj građi u inozemnim arhivima koja je od značaja za Bosnu i Hercegovinu;
 • daje mišljenje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o pitanjima arhivske službe u BiH;
 • zastupa interese arhivske službe Bosne i Hercegovine u međunarodnim stručnim asocijacijama i međudržavnim odnosima;
 • sarađuje u svim stručnim poslovima s entitetskim, kantonalnim-županijskim i drugim arhivima, posebno na planu obrazovanja i stručnog usavršavanja arhivskih radnika;
 • rukovodi zajednički utvrđenim projektima i zajedno s entitetskim i kantonalnim-županijskim arhivima realizira poslove na obnavljanju i modernizaciji arhivske službe Bosne i Hercegovine;