Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Drvna industrija i građevinarstvo

«ŠIPAD» - SOUR ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PROMETA(1892-___); 1919-1976: knj. 52, fasc. 278.

 • Šumsko industrijsko preduzeće Dobrljin-Drvar «Šipad» (1919-1945)
 • Fabrika celuloze Drvar a. d. u Drvaru (1919-1937)
 • «Durmitor» a. d. društvo za eksploataciju i trgovinu drveta u Sarajevu (1919-1937)
 • Šumsko-industrijska preduzeća (1946-1947)
 • «Šipad» - preduzeće šumarstva, prerada drveta i prometa Sarajevo (1947-1961)
 • «Šipad» - preduzeće za izvoz drveta Sarajevo (1961-1964)
 • «Šipad» - preduzeće za izvoz-uvoz i unutrašnji promet drveta i proizvodima od drveta (1964-1970)
 • «Šip-Šipad» šumsko-industrijsko preduzeće (1970-1973)
 • «Šipad» Kombinat drvne industrije Sarajevo (1973-1976)
 • SOUR «Šipad» - Kombinat šumarstva prerade drveta i prometa Sarajevo (1976-1978)
 • «Šipad» SOUR šumarstva, prerade drveta i prometa (1978-___)

«JADRINA» - ŠUMSKA INDUSTRIJA D.D. SARAJEVO(1924-1948); 1924/1948: knj. 4, kut. 3.

ZEMALJSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO(1946-1952); 1948: fasc. 20.

ZEMALJSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE «TRASA» SARAJEVO(1947-1951); 1947/1951: knj. 22, fasc. 149.

ZEMALJSKO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE «BETON» ILIDŽA(1948-1952); 1948/1952: knj. 6, fasc. 41.