Прва архивска установа у БиХ и члан Међународног архивског вијећа

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Uprave

OBLASNA DRŽAVNA ZAŠTITA DJECE I MLADEŽI(1919-1921); 1919/1921: knj. 2, kut. 11. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

 • Oblasni odbor za zaštitu djece i mladeži – Sarajevo (1919-1920)
 • Oblasna državna zaštita djece i mladeži (1920-1921)

OBLASNA FINANSIJSKA UPRAVA SARAJEVSKE OBLASTI(1927-1929); 1927/1929): knj. 5, kut. 2. Vodič. Sumarno-analitički inventar.
UPRAVA ZA BORAČKU I INVALIDSKU ZAŠTITU SRBiH(1945-1969); 1945/1968: knj. 133, fasc. 704.

 • Invalidska komisija pri Štabu VI armijske oblasti Sarajevo (1945-1949)
 • Invalidska komisija pri Ministarstvu narodnog zdravlja i socijalnog staranja NRBiH (1949-1952)
 • Invalidska komisija pri Savjetu za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRBiH (1952-1956)
 • Invalidska komisija pri Savjetu za socijalnu zaštitu SRBiH (1956-1965)
 • Invalidska komisija pri Republičkom sekretarijatu za zdravlje i socijalnu politiku SRBiH (1965-1968)
 • Uprava za boračku i invalidsku zaštitu SRBiH (1968-1969)

ZEMALJSKA UPRAVA NARODNIH DOBARA ZA BOSNU I HERCEGOVINU(1945-1946); 1945/1946: knj. 10, fasc. 29.
UPRAVA DRŽAVNIH BOSANSKOHERCEGOVAČKIH UGLJENOKOPA NRBiH(1945-1948); 1945/1948: knj. 44, fasc. 86.
UPRAVA ZA MEHANIZACIJU POLJOPRIVREDE NRBiH(1946-1950); 1946/1950: knj. 30, fasc. 62.

 • Uprava poljoprivrednih mašinskih stanica za BiH (1946-1948)
 • Glavna direkcija poljoprivrednih mašinskih stanica NRBiH (1948)
 • Uprava za mehanizaciju poljoprivrede NRBiH (1948-1950)

ZEMALJSKA UPRAVA DRVNE INDUSTRIJE(1946-1947); 1946/1947: knj. 6, kut. 6. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

UPRAVA ZA PROMET TEKSTILOM I KOŽOM(1946-1947); 1946/1947: knj. 3, fasc. 1.

UPRAVA TEHNIČKIH BAZA SARAJEVO(1946-1949); 1946/1949: knj. 8, kut. 17. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

 • Uprava tehničkih baza Sarajevo (1946-1947)
 • Inspekcija tehničkih baza Sarajevo (1947-1948)

UPRAVA ZA PROMET KOLONIJALNOM ROBOM NRBiH(1946-1947); 1946/1947: knj. 1.
UPRAVA BANJA, TERMO-MINERALNIH IZVORA I KLIMATSKIH MJESTA NRBiH(1946-1952); 1946/1952: knj. 22, kut. 20. Vodič.

 • Uprava banja, termo-mineralnih izvora i klimatskih mjesta NRBiH (1946-1952)
 • Zemaljsko lječilište Sjetlina (1949-1950)

GLAVNA UPRAVA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO NRBiH(1946-1951); 1946/1951: knj. 23, kut. 56. Sumarno-analitički inventar.

 • Zemaljsko hotelsko preduzeće Ministarstva trgovine i snabdijevanja NRBiH (1946-1947)
 • Uprava za turizam Ministarstva trgovine i snabdijevanja NRBiH (1946-1947)
 • Komitet za turizam i ugostiteljstvo NR BiH (1948-1951)
 • Glavna uprava za turizam i ugostiteljstvo NRBiH (1951)

UPRAVA ZA MELIORACIJU I REGULACIJU VODOTOKA(1947-1950); 1947/1950: knj. 11, fasc. 1.
UPRAVA HIDROMETEOROLOŠKE SLUŽBE NR BiH(1947-1956); 1948/1956: knj. 9, fasc. 11.
ZEMALJSKA UPRAVA TEKSTILNE I KUĆNE INDUSTRIJE NRBiH(1947-1949); 1947/1949: knj. 5, fasc. 28.
ZEMALJSKA UPRAVA ZA OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA(1947-1949); 1947/1949: knj. 17, kut. 33. Sumarni inventar.
UPRAVA ZA PROMET ZEMALJSKIM PROIZVODIMA, STOKOM I ŽIVINOM(1947); 1947: fasc. 2.
UPRAVA ZA AUTO-SAOBRAĆAJ(1948-1951); 1948/1951: knj. 5, fasc. 18.
UPRAVA ZA PUTEVE(1948-1956); 1948/1956: knj. 14; kut. 49. Vodič. Sumarno-analitički inventar.

 • Uprava za puteve u Sarajevu (1948-1951)
 • Uprava za puteve (1953-1956)

GLAVNA UPRAVA ZA SVINJOGOJSTVO SARAJEVO(1948-1950); 1948/1950: knj. 4, fasc. 11.

 • Uprava za svinjogojstvo (1948-1949)
 • Glavna uprava za svinjogojstvo u Sarajevu (1949-1950)

UPRAVA PRIRODNIH LJEČILIŠTA NRBiH(1950-1952); 1950/1952: knj. 8, kut. 25. Vodič.
GLAVNA UPRAVA ZA DRŽAVNE NABAVKE NRBiH(1951); 1951: knj. 7, kut. 10.
GLAVNA UPRAVA ZA PLAN NRBiH(1951-1952); 1951/1952.
GLAVNA UPRAVA ZA TRGOVINU I SNABDJEVANJE NRBiH(1951-1952); 1951/1952: knj. 8, kut. 21. Vodič.
GLAVNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO NRBiH(1951-1952); 1951-1952: knj. 10, kut. 30. Sumarno-analitički inventar.
UPRAVA ZA ŠUMARSTVO(1953-1956); 1953/1956: knj. 8, fasc. 25.
UPRAVA ZA VETERINARSTVO NRBiH(1953-1961); 1953/1961: knj. 13, fasc. 27.
UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU(1953-1956); 1953/1956: knj. 5, fasc. 14.
UPRAVA ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU ZGRADA REPUBLIČKIH DRŽAVNIH ORGANA(1955-1966); 1955/1966: knj. 10, fasc. 76.
UPRAVA ZA PLANINSKE PAŠNJAKE NRBiH(1955-1959); 1955-1959: fasc. 19.
UPRAVA RJEČNOG SAOBRAĆAJA NRBiH – BRČKO(1962-1963); 1962/1963: knj. 2, fasc. 23.
REPUBLIČKA GEODETSKA UPRAVA(1947-1989); 1947/1989: knj. 9, kut. 139.

 • Geodetska uprava pri Predsjedništvu Vlade NRBiH (1947-1952)
 • Republička geodetska uprava (1963-1985)
 • Uprava za geodetske poslove i katastar nekretnina BiH (1985-1988)

REPUBLIČKA UPRAVA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (1968-1989); 1968/1989: knj. 11, kut. 1195.
OPĆINA HADŽIĆI – UPRAVA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I KATASTARNEKRETNINA (1906-1989); 1906/1989; knj. 149.