Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Saopćenje za javnost direktorice Arhiva Bosne i Hercegovine

23.5.2023. - Povodom informacije koja se pojavila u medijima o prijedlogu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da se na 5. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH uvrsti i razmotri prijedlog zaključaka o pokretanju konkretnih aktivnosti s ciljem omogućavanja BiH ostvarivanja uvida u arhive bivše SFRJ i preuzimanja originala i kopija koje pripadaju BiH, kao direktorica Arhiva BiH i članica Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa D Sporazuma dužna sam obavijestiti javnost da je u skladu sa odredbama Sporazuma o pitanjima Sukcesije biše SFRJ koji je stupio na snagu 02.06.2004. godine (Aneks D), Arhiv BiH zadužen odlukom Vijeća ministara BiH, sačinio Liste potraživanja arhivske građe iz bivših saveznih arhiva i drugih institucija, a prema utvrđenim principima (članovi 2, 3, 4 i 6) iz Aneksa D Sporazuma i od tada radimo na kopiranju i digitalizovanju arhivske građe od interesa za BiH.

U pitanju je ogromna količina građe koja je nastala u bivšoj SFRJ u periodu 1918 – 1991. godine, te će istraživanje i sukcesija tih fondova trajati godinama. U dosadašnjem procesu sukcesije arhiva kopirano je oko 123.330 dokumenata različitih fondova iz arhiva bivše SFRJ. Od 2016. godine naglasak je na digitalizaciji originala umjesto dosadašnje prakse da se originali prvo kopiraju i da se zatim radi digitalizacija. U dosadašnjem procesu sukcesije arhiva digitalizovano je 133.152 dokumenata, ukupno 256.482 dokumenta.

Države nasljednice već neko vrijeme rade na ideji projekta zajedničke digitalizacije arhivske građe bivše SFRJ, a taj bi se proces odvijao u arhivima u Srbiji i sve bi države nasljednice preuzimale arhivsku građu u digitalizovanom obliku. Za taj je projekat potrebno obejzbijediti političku i finansijsku podršku svih država nasljednica, kao i pomoć međunarodne zajednice, u okviru finansijske pomoći za program kulture. Nadležni organi u Bosni i Hercegovini dali su principijelnu saglasnost za ovakav pristup rješavanju ovog pitanja.

Programom rada u svakoj godini Arhiv BiH planira aktivnosti na provođenju Aneksa D, te o realizaciji istih izvještava Vijeće ministara i Ministarstvo finansija u skladu sa njegovim obavezama kao i sa Zaključcima Vijeća ministara.

Arhiv BiH je 2016. godine dogovorio sa Arhivom Jugoslavije da nam besplatno ustupi prostor, te od tada Arhiv BiH na vlastitoj opremi digitalizuje dokumenta koja su od interesa za BiH. U skladu sa Zaključkom Vijeća ministara smo intezivirali te aktivnosti i samo u prošloj godini digitalizovali nešto više od 78.000 dokumenata.

Količina arhivske građe, stepen sređenosti, očuvanost, stepen obrađenosti, mjesto i uvjeti smještaja i korištenja i materijalne mogućnosti samo su neki uvjetujući faktori koji poslu na realizaciji Aneksa D određuju kompleksnost i dugogodišnje trajanje, o čemu bi gospodin Bećirović trebao kao historičar znati.

S obzirom na to da je Arhiv BiH smješten u zgradi Predsjedništva BiH, imamo odličnu dugogodišnju saradnju sa službama Predsjedništva. U najmanju ruku smo iznenađeni da u pripremi ovakvih Zaključaka, gospodin Bećirović ili neko od njegovih saradnika nije kontaktirao, a niti posjetio Arhiv BiH, kako bi dobili valjanu i tačnu informaciju o aktivnostima na provođenju Aneksa D.