The first modern archival institution in Bosnia-Herzegovina

phone/fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Aktivnosti po pitanju sukcesije arhivske građe bivše SFRJ

maj/svibanj 2018. - U okviru arhivskog savjetovanja koji se održao u Brčkom, 07.05. 2018. godine održan je i sastanak Ekspertnog tima za provedbu Aneksa „D“ – Sporazuma o sukcesiji . Na sastanku je doneseno 5 zaključaka, a stavili smo akcenat na zaključak u kojem je rečeno da se održi  sastanak sa pomoćnikom ministra MFiT BiH za provedbu sukcesije bivše SFRJ.  Tri dana kasnije, 10.05.2018. godine održan je  sastanak finansija u kabinetu direktora Arhiva Bosne i Hercegovine na kojem je zaključeno da se hitno pokrene procedura slanja zahtjeva za dodjelu sredstava iz tekuće budžetske rezerve  institucija  Bosne i Hercegovine, nakon čijeg  odobravanja bismo u drugoj polovini tekuće godine pristupili aktivnosti digitalizacije dokumentacije koji je predmet sukcesije u Beogradu i postigli maksimalan rezultat od 25.000 kopija.